Όροι & Προϋποθέσεις Αγορών

Όλες οι αγορές υπόκεινται στους γενικούς όρους αγορών της Astellas Europe.